Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Yogastudio Solina

Studio Solina te Doetinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem onder inschrijfnummer 51520583.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Studio Solina en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Studio Solina, waarbij voor de uitvoering waarvan derden betrokken dienen te worden.

2. Bedrijfsomschrijving
Studio Solina voert een eenmanszaak in de vorm van een zelfstandig werkende praktijk gespecialiseerd in training, doorlopende lessen, cursussen en workshops op het gebied van yoga en persoonlijke groei en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.

3. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: Kim Kok-Twehues, handelend onder de naam Yogastudio Solina, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
b. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van training, yoga en meditatie of aanverwante werkzaamheden;
c. Cliënt: De natuurlijke persoon die diensten van opdrachtnemer afneemt op het gebied van yoga of aanverwante werkzaamheden;
d. Deelnemer: De natuurlijke persoon die diensten van opdrachtnemer afneemt op het gebied van training, meditatie, workshops of aanverwante werkzaamheden;
e. Diensten: Alle door opdrachtnemer in het kader van haar beroep aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder yoga, meditatie en andere vormen van training, workshops, alles in de ruimste zin des woord, evenals alle andere verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, ten behoeve van opdrachtgever, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
f. Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer.

4. Uitvoering van overeenkomst
a.Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.
c. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met opdrachtgever geschieden.
d. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5. Inschrijving en betaling yogalessen cursussen en workshops
a.Inschrijving voor lessen, cursussen en workshops gaan via het invullen van een door Opdrachtnemer verstrekt deelnemersformulier. Door het ondertekenen van het formulier ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden en is je inschrijving definitief. Betaling van lessen vindt plaats per automatische incasso door het invullen van de deelnemersovereenkomst.
b. De betaling van een opleiding, cursus en of workshop dient 4 weken voor aanvang per overboeking te zijn voldaan. De prijzen vermeld op de site zijn inclusief BTW, tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld.
c. De hoogte van de contributie voor yogalessen geldt, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een jaar, maar kan tussentijds jaarlijks worden aangepast. Na ontvangst van het volledige bedrag ben je verzekerd van deelname op de gekozen lesdag, cursus of workshop welke wordt aangeven op de deelnemersovereenkomst.
d. Opdrachtnemer behoudt zich de vrijheid voor om les- en/of cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien deelnemer het met de wijziging niet eens is, kan deelnemer opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. Deelnemer dient in dat geval wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.
e. De yogalesgelden dienen vooraf te worden voldaan. Het restant van de maand waarin men zich inschrijft, dient vooraf contant te worden voldaan. De automatische incasso vindt aan het einde van de maand plaats.
f. Alle abonnementsvormen voor yoga hebben een minimale contracttermijn van 3 maanden en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar. Aanmanings- en herinneringskosten zullen doorbelast worden. Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW.
g. Gemiste lessen dienen binnen de lopende maand en in overleg te worden ingehaald. Verlopen lessen kunnen niet worden ingehaald. Het les- en/of abonnementsgeld kan niet worden gerestitueerd. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

6. Beëindiging abonnement Yogalessen
a. De deelnemersovereenkomst is aangegaan voor de periode van 3 maanden en wordt na die periode stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Deelnemer is na afloop van de eerste contractperiode gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen, met inachtneming van een opzeggingsperiode van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, dat wil zeggen per brief of door het invullen van een opzegformulier.
b. Deelnemer kan de deelnemersovereenkomst niet voor het einde van de eerste contractperiode opzeggen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals ernstige ziekte of het overlijden van deelnemer. Opdrachtnemer bepaalt of er in een bepaald geval sprake is van bijzondere omstandigheden en kan bij de beoordeling een bewijsstuk verlangen (bijvoorbeeld een medische verklaring).

7. Beëindiging opleiding / cursus / workshop
a. Er wordt geen restitutie verleend als je een opleiding, cursus en of workshop volgt en besluit tijdens de opleiding, cursus en/of workshop te stoppen (ongeacht de reden van beëindiging).
b. Voor de opleiding, cursus en/of workshop begint, kun je zes weken voor de startdatum nog afzeggen, daarna is de overeenkomst bindend en moet het gehele deelnemersbedrag volgens de in de overeenkomst aangegeven wijze worden betaald.
c. Opdrachtnemer heeft (altijd) het recht om een persoon die de lessen ophoudt of negatieve invloed op de groep heeft de verdere lessen te ontzeggen. Er wordt in dat geval geen restitutie verleend.
d. Bij een ingrijpende gebeurtenis (zoals ernstige ziekte of overlijden) wordt samen met opdrachtnemer bekeken naar mogelijkheden om het e.e.a. op te lossen. Er wordt uitsluitend restitutie verleend als blijkt dat de cursist de opleiding, cursus en/of workshop niet meer kan volgen. Hiervoor kan een geschreven bewijsstuk (bijvoorbeeld een medische verklaring) worden opgevraagd.
e. Gemiste lessen van een opleiding, cursus en/of workshop kunnen in overleg met opdrachtnemer in een volgende groep worden ingehaald.

8. Persoonsgegevens
a. Bij inschrijving worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om de cursist op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van opdrachtnemer. Daarnaast kan er een groepsbericht worden verzonden aan alle deelnemers.
b. Mocht je geen prijs stellen op informatie van deelnemers en activiteiten, dan kan dit per e-mail aan opdrachtnemer worden gemeld.

9. Huisregels

a. Als deelnemer bij Yogastudio Solina ben je verplicht je te houden aan de huisregels. Mobiele telefoons en overige apparatuur worden enkel gebruikt buiten de yogazaal. Studio Solina is een rookvrije ruimte maar ook geen sterke geurtjes dragen. De yogazaal blijft zo sereen mogelijk. Tassen, schoenen, jassen en overige persoonlijke spullen blijven buiten de yogazaal en kun je opbergen in de ontvangstruimte. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelname aan de lessen te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen kent. b. Je dient je 4 uur van te voren uit te schrijven voor een les. Anders wordt de les in rekening gebracht.

10. Uitval docent
a. Bij ziekte en/of uitval van een docent zal Opdrachtnemer, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Opdrachtnemer zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen.
b. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft deelnemer geen recht op een (schade)vergoeding. Extra kosten voor de verzorging voortvloeiende uit ziekte/uitval van een docent liggen bij opdrachtnemer. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

11. Lesmateriaal
Verstrekte informatie/hand-outs en/of readers die tijdens een cursus of opleiding verstrekt worden, mogen niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan de onderhavige materialen te gebruiken voor commercieel doeleinden of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteursrecht en eigendomsrecht berusten bij opdrachtnemer en de eventuele (gast)docent.

12. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met opdrachtnemer.
b. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als ervoor en daarna.
c. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de aanvraag of afhandeling van een consult, ook voor de gegeven informatie en wat opdrachtgever hiermee doet. Opdrachtgever zal nooit gedwongen worden tot het accepteren van de informatie en het hiervan toepassen in het eigen leven.
d. Bij het toepassen van de informatie van een door opdrachtgever aangevraagd consult, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk, ook voor de uitkomst van het toepassen van de gegeven informatie.
e. Deelname aan lessen/cursussen/opleidingen/workshops van opdrachtnemer geschiedt volledig op eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient de deelnemer de huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen te allen tijde vooraf aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van de deelnemer besluiten om toegang tot de les te weigeren.
f. Opdrachtnemer kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of blessures die ontstaan zijn tijdens deelname aan de lessen/cursussen/opleidingen/workshops van opdrachtnemer.
g. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van eigendommen van cursisten, cliënten, deelnemers en/of opdrachtgevers. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de georganiseerde dagen. Opdrachtnemer is bovendien niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen.

13. Beeldopnames
a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens opleiding/cursus/les/workshop, en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.
b. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een opleiding/cursus/les/workshop is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere deelnemers/cursisten.

14. Overmacht
a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
b. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
c. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat in de conversatie is besproken, is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd, zonder toestemming van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
d. Op alle communicatiemiddelen (inclusief e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen) is het principe van confidentialiteit van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen opdrachtnemer en opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen ervan op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd. Derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
e. In die gevallen waarbij opdrachtgever niet de gecoachte of cliënt is, geldt het principe van confidentialiteit en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

16. Klachtenprocedure
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
b. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

17. Eigendomsbehoud
a. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken (waaronder mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz.) blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
b. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever, zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.

18. Wijziging van de voorwaarden
a. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
b. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in opleidingen, cursussen, workshops en lessen. Over wijzigingen van deze aard wordt via e-mail gecommuniceerd.